Persoonscertificaat of Diploma?

Een Diploma is een bewijs dat de eigenaar van het diploma de opleiding/studie succesvol heeft afgerond. Een diploma wordt meestal verstrekt voor onbepaalde tijd en borgt niet dat de diploma- eigenaar over de actuele kennis beschikt om zijn actuele beroep te kunnen uitoefenen. Ook zijn aan een diploma in de meeste gevallen geen updates of permenente educatie gekoppeld. Sanctioneren van een diploma eigenaar die over onvoldoende kennis blijkt te beschikken, is vrij ongebruikelijk.

Persoonscertificaten worden meestal versterkt voor specifieke beroepsuitoefeningen waarbij de Certificaathouder over actuele kennis en vaardigheden moet beschikken voor het uitoefenen van zijn of haar actuele beroep. Ook worden persoonscertificaten verstrekt in aanvulling op de afgeronde MBO of HBO opleidingen.

Enkele voorbeelden zijn: Zorgverleners, Machinisten, Asbest specialisten, Veiligheidskundigen, Medisch Specialisten, Lassers, Piloten etc.

In de Certificatievoorwaarden van een Persoonscertificaat zijn naast de benodigde beroepscompetenties veelal verplichtingen opgenomen zoals een Code of Conduct /Ethische Codes of Permanente Educatie (PE) om de kennis bij voortduring te actualiseren.

De competentieprofielen en Certificatie voorwaarden voor Persoonscertificatie komen tot stand via colleges van belanghebbenden voor het specifieke beroepscompetentieprofiel o.a. vanuit de Industrie, Logistiek, Financiële organisaties, Medische disciplines ,Onderwijs, Assurantie en Overheid. Deze colleges zijn veelal ondergebracht in een stichting waarbij de stichting alle activiteiten faciliteert.

Waardevolle Persoonscertificaten worden verstrekt door een volgens de ISO 17024 geaccrediteerde Certificatie Instelling. De Certificatie instelling zal de competenties van de kandidaat toetsen onafhankelijk van de opleiding. De Certificatie instelling ziet tevens toe op de naleving van de Certificatie voorwaarden, verzorgd de registratie en zal waar nodig sanctioneren.

Toegevoegde waarde van Persoonscertificatie

Een Persoonscertificaat is een waarborg dat de beroepsuitoefenaar de actuele kennis heeft om zijn of haar beroep vakbekwaam en veilig* te kunnen uitvoeren voor zich zelf- en voor zijn omgeving volgens de actuele wetgeving en normering.

* Wanneer de gedragskenmerken gebaseerd zijn op “veiligheid” en risicoborging; dan betreft dit tevens de borging van: Voedselveiligheid, Hygiëne, Infectie risico’s, Communicatie, Bewustzijn, Ethische codes, etc.

Al deze begrippen hebben een zeer sterke relatie met de "human factor".

Een Persoonscertificaat heeft een beperkte geldigheidsduur.

Het certificaat wordt verlengd indien de certificaathouder aantoont nog steeds te voldoen aan de actuele eisen zoals in de certificatievoorwaarden is omschreven. De houder van een persoonscertificaat heeft aangetoond over de actuele kennis en vaardigheden te beschikken die, voor het uitoefenen van het beroep of de taken, noodzakelijk zijn.

De wijze waarop Persoonscertificatie tot stand komt maakt het tot een perfect instrument voor een snelle actualisering van beroepsopleidingen gebaseerd op wensen van de branche, de overheid en de beroepsuitoefenaar. (Zie toelichting bij de home page.)